Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Zhvillimi i aftësive për master trajunesit për projektin e USAID-ti, për integrim ndëretnik në arsim

Krijimi i mjedisit dhe kushteve për të mbështetur integrimin ndëretnik nëpër shkolla dhe institucione relevante arsimore, shënon përpjekjet e projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim për të përfshirë dhe trajnuar aktorët kyç arsimor që aktivisht të marin pjesë në aktivitetet praktike.

Duke bërë kështu që bashkëpuntorët arsimor të gjenerojnë të kuptuarit dhe vetë këtë substancë, për të marur përgjegjësinë dhe pronësinë e projektit për të zgjeruar më tej njohuritë,përhapin dhe të zhvillojnë aftësitë , që të targetojnë grupet qëllimore nga shkollat fillore dhe të mesme siç janë : mësimdhënësit, bashkëpuntorët profesional, antarët e bordeve të shkollave, prindërit dhe fëmijët.

Nëntëmbëdhjetë kandidatët e përzgjedhur nga gjithsejt 245 aplikues, së bashku me 13 këshilltarë të paracaktuar nga ana e Byros për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim , herët në korik janë sjellur së bashku në një seminar dy ditor informues për zhvillimin e aftësive për master trajnuesit ku ato do te të njiheshin me konceptin e integrimit ndëretnik në arsim dhe promovimin e aktiviteteve të projektit; si të perceptojmë rolin e e identitet etnik në funksionimin e vetë personit; si t’i ulim stereotipet dhe paragjykimet përmes arsimimit; si të kultivojmë aktivitete për trajnime nëpër shkolla  dhe shumë të tjera.

Gjithashtu seminari mundësoi aktorët kyç arsimor të familiarizohen me procedurat e kualfikimit për master trajnues, e cila përfshinë pjesmarje në trajnim, evaluim të portofoliove që dokumentojnë zhvillimin e kompenetncave multikulturore dhe gatishmërinë për të implemetuar trajnimin.

Përpjekjet e master trajnuesve në periudhën e ardhshme do të vazhdojnë me zhvillimin më thelbësor të aftësive të tyre, për të përcjellur dhe shprëndarë njohuritë e tyre me bashkëpuntorët,shoqëruesit e tyre si dhe bashkëtrajnuesit e tyre nga Grupet Integruese Shkollore- një nga elementet thelbësore të qasjes integruese  për një process jetëgjatë dhe të vazhdueshëm për integrim ndëretnik nëpër shkolla.