Monday, June 25, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për ngritjen e vetëdijes për aktivitetet e Integrimit Ndëretnik në Arsim, tek ekipet integruese shkollore (SIT) nga katër shkollat model

Trajnimi tre ditor mblodhi së bashku 37 antarë nga Ekipet Integruese Shkollore (SIT) nga katër shkollat model (dy fillore dhe dy të mesme) dhe 7 përfaqësues nga partner organizatatat LOJA dhe Sumnal,  që të ngrisin vetëdijen dhe të aftësojnë ekipet me qëllim që të avancojnë integrimin ndëretnik në arsim. Gjithashtu trajnimi kishte për qëllim që të pajis pjesëmarësit me lloje të ndryshme të qasjeve për zgjerimin e kontekstit multikulturor në arsim dhe të zbuloj rëndësinë e shoqërisë multikuturore dhe multietnike, gjatë përpunimit të aktiviteteve të projektit.

Fillimisht, fokusi ishte që të ngritet vetëdija ndër pjestarët e Ekipeve Integruese Shkollore (SIT)  që të mësojnë se si të ballafaqohen me stereotipet dhe paragjykimet etnike, si një sfidë; përmes ushtrimve dhe prezentimeve të ndryshme që parashohin nevojën e integrimit ndëretnik në arsim, posaçërisht kur segregacioni në procesin arsimor është në linja etnike dhe gjuhësore.

Pos kësaj trajnimi ju ofroi pjesëmarrësve metodologji  prekse dhe të përqendruara në lidhje me rolin që Ekipet e Integruese Shkollore do të kenë në shkolla- futja e aktiviteteve kryesore dhe zonave për ndryshime, pritet që  të shërbejnë për integrimin ndëretnik në arsim; rolet dhe përgjegjësitë, dhe rëndësinë e kryerjes vetëvlerësimit të shkollave, i cili u testua me anë të simulimit.

Kordinimi dhe monitorimi i aktiviteteve shkollore për integrimin ndëretnik në arsim është me rëndësi jetike. Në trajnim, Ekipet Integruese Shkollore u njohën me instrumentet, të cilat mund të ndihmojnë në ekzaminimin e  implementimit dhe rezultatet e arritura brenda në shkolla, kurse roli i organizatave partnere është që të ndihmojnë shkollat përmes kryerjes së monitorimit të jashtëm, me qëllim për të përmirësuar integrimin ndëretnik në arsim.