Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Takim pune me përfaqësuesit e shkollave fillore dhe të mesme nga pilot komunat : Manastir, Tetovë, Strumicë dhe Butel

Në partneritet me këshilltarët e arsimit pranë komunave dhe institucione kyçe arsimore , katër mbledhje jan mbajtur në pilot komunat Strumicë, Tetovë, Manastir dhe Butel. Këta mbledhje janë mbajtur mes 17 dhe 24 gushtit të vitit 2012, dhe përveç pjesëmarësve të lartpërmendur kanë marur pjesë edhe përfaqësues nga shkollat fillore dhe të mesme ( drejtorë dhe menaxhues të shkollave) nga komunat e sipërpërmendura.

Këta takime kishin për qëllim njoftimin e menaxhuesve të shkollave me konceptin e integrimit ndëretnik në arsim , dhe në të njejtën kohë edhe për rolin e e insitutcioneve kyçe në implementimin e aktiviteteve të projektit nëpër shkolla.

Në këto takime të organizuara nga ana e ekipit të Projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim, së bashku më komunat, Byronë për Zhvillim e Arsimit dhe Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, u theksua rëndësia e integrimit ndëretnik në arsim. Me qëllim që të ritet interaksioni dhe nxënësit që vijnë nga grupe të ndryshme etnike të afrohen në mes vete, gjithashtu do ju oforohet atyre njohuri mbi atë se si të jenë pjesë dhe të ndërtojnë shoqërinë në frymën e multikulturalizmit dhe diversitetit.

Këshilltarët për arsim në nivel komunal do të jenë në mënyrë aktive të angazhuar në kordinimin e aktiviteteve nëpër shkolla, duke i mbështetur dhe duke dhënë  udhëzime rreth aktiviteteve të projektit.

Përfaqësuesit nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit  gjatë prezentimit të tyre, haptas shprehën se shkollat do të kenë mbështetje të plotë për shkëmbim përvojash, zhvillim e aftësive të mësimdhënësve që të aplikojnë qasjet dhe të implementojnë aktivitete të cilat e avancojnë integrimin ndëretnik në arsim ;  ju ofrojnë nxënësve njohuri përmes teknikave dhe aktiviteve të ndryshme të cilat kontribuojnë drejt integrimit ndëretnik dhe mirkuptimit; shtojnë bashkëpunimin në mes shkollave dhe prindërve, bordit të shkollës dhe komuniteteve lokale përmes aktiviteteve të ndryshme multientike me nxënës; bashkëpunim ndërkomunal që të utilizoj praktikat e mira në shkolla; dhe përfshirja e aktivitete ndëretnike në programet vjetore të shkollave.

Përfaqësuesit e Insepktoratit Shtetëror të Arsimit theksuan se vlerësimet integrale janë gjithashtu një mjet që do të vëzhgoj dhe evaluoj implementimin e aktiviteteve ndëretnike në arsim, të përcjellura nga rekomandimet për përmirësime nëse është e nevojshme. Përmes raporteve vjetore që portretizojnë kualitetin e procesit mësimor në shkollat fillore dhe të mesme ,do të raportohet edhe për progresin e integrimit ndëretnik në arsim, në nivel kombëtar.  

Projekti i USAID-it për Integrim Ndëretnik në Arsim do të vazhdojë t’i përfshijë komunat dhe institucionet tjera kyçe në arsim në aktivitetet e ardhshme, që të sigurojë qëndrueshmërinë e rezultateve  dhe mbjelljen sistematike e integrimit ndëretnik dhe bashkëpunimit në shkolla.