Monday, March 19, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Përpjekjet në përkrahjen e shkollave që të bëhen shkolla Model të integrimit ndëretnik në arsim

Duke pasur parasysh interesin madhor të shkollave për tu bërë shkolla model për integrimin ndëretnik në arsim , komiteti përzgjedhës , duke pasur një rol hulumtues dhe me përgjegjësi përzgjodhi katër nga gjithsejt 75 aplikacionet e pranuara nga ana e shkollave.  

Shkollat e përzgjedhura janë këto në vijim :

  • Shkolla fillore “Vëllazërim Bashkimi “ -Ohër
  • Shkolla fillore “Sande Shterjoski” –Kërçovë
  • Shkolla e mesme e ndërtimtarisë “Zdravko Cvetkovski” – Shkup
  • Shkolla e mesme ekonomike komunale “Gostivar” – Gostivar

Shkollat model  është paraparë që të ofrojnë kontributin e tyre më thelbësor për qasje të ndryshme të integrimit ndëretnik në arsim, duke ndërfutur aktivitete jashta dhe brenda korikulare , si dhe fleksibile për të ritur bashkëpunimin në mes mësimdhënësve dhe prindërve që vijnë nga  prapavija të ndryshme etnike,  ndërsa nxënësit do të fitojnë njohuri mbi dallimet në parametra gjithpërfshirës.

Këto katër shkolla në vitin e parë pilot do të servojnë bazat edhe për shkollat tjera fillore dhe të mesme , duke zbuluar praktikat më të mira dhe leskionet e mësuara si dhe duke i përcjellur ato edhe tek shkollat e tjera anë e mbanë shtetit.

Grupi i punës i projektit ka mbajtur tre prezentime në tre shkollat e përzgjedhura, për stafin e shkollave, përfaqësuesit e këshillit të prindërve dhe bordit të shkollave. Ato përfshijtën konceptet bazike të  integrimit ndëretnik në arsim, involvimet e parapara, beneficionet, avancimet, did he angazhimet e tyre ashtu që shkollat të njihen dhë të informohen rreth mënyrës së formimit të Ekipit Integrues Shkollor ( EISH). Këto ekipe do të kenë rol vital  në planifikimin, kordinimin dhe monitorimin e aktiviteteve bazë shkollore , duke përfshirë edhe vet-evaluimin e shkollave.

Udhëzimet për përzgjedhjen e pjestarëve të Ekipit Integrues Shkollor (kriteriumet, procedurat e përzgjedhjes, vlerësimin, përshkrimin e rolit dhe përgjegjësive) u janë transferuar shkollave , duke përgatitur terenin për periudhën e ardhshme, kur Ekipet Integruese Shkollore do të krijohen dhe do të operojnë në mënyrë efektive.