Tuesday, October 23, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Master trajnuesit në aksion

Që nga 30 shtatori deri më 2 tetor është mbajtur trajnim tre ditor në Ohër,  për 35 master trajnues , me qëllim që pjesëmarësit të fitojnë njohuri dhe t’i përmirësojnë aftësitë e tyre në lidhje me aktivitetet e ardhshme që përfshijnë konceptin e integrimit ndëretnik në arsim. Trajnimi është mbajtur nga ana e trajnuesve të Qendrës për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjedhjen e Konflikteve .

Që në fillim të trajnimit  master trajnuesve ju janë dhënë rekomandime në lidhje me prezentimin dhe fascilitimin në përgjithësi,  në mënyrë që ata të ndjehen me më shumë vetbesim gjatë aktiviteteve të ardhshme. Master trajnuesit do t’i shfytëzojnë këta aftësi të reja  kur edhe do t’i trajnojnë SIT-et e shkollave gjatë praktikimit të tyre të konceptit të integrimit ndëretnik në arsim në nivel shkollor.

Gjatë trajnimit pjesëmarëve u është ofruar material pune si udhëzues për aktivitete e tjera simuluese që vijonin së bashku me pjesmarësit tjerë në trajnim. Këto materiale kanë të bëjnë me temat mbi  integrimin ndëretnik në arsim, si: për çfarë lloji të shoqërisë multietnike kemi nevojë ne, stereotipet dhe paragjykimet etnike si një sfidë  si dhe nevoja e integrmit ndëretnik në arsim si diçka që do të jetë e dobishme në proçesin egjatë dhënies së mbështetjes për aktivitetet që vijnë pas trajnimit.

Në kuadër të kësaj fushe të aktiviteteve, aktivitete simulative ishin të performuara nga ana e master trainuesve me qëllim që ti përforcojnë kompetencat e tyre për transfer të suksesshëm të njohurive deri tek Ekipet Integruese Shkollore (SIT) , te përbëra nga shkollat fillore dhe të mesme nga komuna e Butelit, Tetovës , Manastirit dhe Strumicës.  Aktivitetet simulative ishin të përgatitura nga gjashtë grupe punuese. Çdo grup punues ishte i përbërë nga master trajnuesit- praktikuesit (arsimtarë, drejtorë, psikolog, pedagog të shkollave, zyrtar komunal arsimor, etj) dhe master trajnuesit që vinin nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit si dhe Qendra për Arsim dhe Trajnim Profesional. Në fund të çdo simulacioni , grupi performues ka dhënë përshtypjet e tyre dhe gjithashtu ka marë informata kthyese edhe nga master trajnuesit e tjerë prezent si dhe nga ana e trajnuesve të QDNJZH , komente këta që do të reflektojnë në vetbesimin dhe përvojën e master trajnuesve gjatë përcjelljes së tyre tek Ekipet Integruese Shkollore.

Në sesionin e fundit u prezentua para master trajnuesve tema  që ka të bëjë me strategjinë për njohje me aktivitetet e PINA që do të mundësojnë përmirësimin e integrimit ndëretnik në shkolla. Mater trajnuesit në mënyre entuziastike bashkpunuan në gjenerim të ideve për aktivitete ekstrakurikulare dhe regullare në procesin arsimor, që do të stumulojnë nxënësit me prapavija të ndryshme etnike të mësojnë se si të sillen dhe të jetojnë së bashku në Republikën e Maqedonisë.  Aktivitete e nxënësve të implemetuara së bashku ,do t’i ndihmojnë ata që të tejkalojnë paragjykimet kundrejt grupeve të ndryshme etnike, dhe të risin tolerancën dhe bashkëpunimin ndëretnik.