Wednesday, February 19, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Nxitësit për shkollat

Në mënyrë që të përmbushen objektivat e komponentëve tjerë dhe integrimi ndër-etnike në arsim të jetë i suksesshëm, përmirësimi i mjedisit mësimor si një nxitës është çelësi i suksesit. Prandaj, Komponenti 4 do të sigurojë rinovimin e shkollave; më këtë, do të përfshihen bashkësitë që do të rrisë bashkëpunimin midis personelit të shkollës, këshillat  shkollorë, këshillat e prindërve dhe komunat. Palët kryesore të interesuara do të përfshihen në mënyrë aktive në miratimin e shumë vendimeve, duke siguruar dokumentet dhe planet e nevojshme dhe do të marrin pjesë në zbatimin e hapave të shumta së bashku me anëtarët e ekipit të Projektit. Synimet tona do të realizohen nëpërmjet:

  • Krijimit të një Ekipi për renovimin e shkollave (ERSH), i përbërë nga personeli shkollor, këshillat shkollorë, prindërit, komunat dhe bashkësia lokale,që do të punojnë së bashku dhe do të gjejnë zgjidhje për tejkalimin e problemeve dhe përmbushjen e nevojave të shkollës;
  • Forcimit të kapaciteteve të stafit shkollor, të këshillave shkollorë, prindërve, zyrtarëve komunal dhe bashkësive për respektimin e parimeve të negocimit dhe përcaktimit të prioriteteve për rinovimin e shkollave;
  • Rinovimit të dhjetë ndërtesave shkollore gjatë një viti, pra 40 ndërtesa shkollore gjatë gjithë projektit me pjesëmarrje të vazhdueshme dhe bashkëpunim të ndërsjellë të anëtarëve të  ERSH;
  • Forcimit të kapaciteteve të stafit shkollor, të këshillave shkollorë, prindërve, zyrtarëve komunal dhe bashkësive për hartimin dhe miratimin e planit dhe buxhetit për mirëmbajtjen e objekteve shkollore;
  • Trajnimit të stafit teknik për mirëmbajtjen e objekteve shkollore.

Të gjitha rinovimet do të përfshijnë përmirësime siç është ndërtimi i kalimeve për personat me invaliditet. Ky komponent do të financohet nga Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara (EUCOM).