Tuesday, September 21, 2021

Partnerët e projektit

1. Bashkëpunimi me institucionet kryesore arsimore dhe komunat

Ekipi i projektit do të punojë në bashkëpunim me komunat dhe institucionet kryesore arsimore:

a)      Ministria e Arsimit dhe Shkencës

b)      Byroja për Zhvillimin e Arsimit

c)      Inspektorati Shtetëror i Arsimit

d)     Qendra Shtetërore e Testimit

e)      Qendra e Arsimit dhe Trajnimit Profesional

f)       Të gjitha komunat

 

2. Partnerët e projektit

Me qëllim që të përfshihet ekspertiza përkatëse dhe qasja bashkëpunuese në zbatimin e aktiviteteve të projektit, duke mësuar së bashku përmes ndërtimit të përbashkët të kapaciteteve, PINA do të punojë në partneritet me OJQ-të vendore në vijim:

–          Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjes së Konflikteve

–           Instituti Maqedonas për Media

–           Loja

–          Sumnal

–          Forumi Rinor i Arsimit

–          Multimedia