Sunday, December 15, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shkollat model

Do të përdoret qasje holistike për të futur ndryshime në të gjitha fushat e jetës në shkollë dhe për të përfshirë të gjitha palët e interesuara në procesin e transformimit të shkollave fillore dhe të mesme të përzgjedhura (5-7) nga zonat e etnikisht të përziera në modele për arsim të integruar, duke siguruar ndërhyrje ekstensive. Kjo do të arrihet nëpërmjet:

  • Krijimit të modeleve që ofrojnë dëshmi se arsimi i integruar në një sistem të ndarë përgjatë linjave gjuhësore mundet të ekzistojë;
  • Dhënies së shembujve për praktikat e mira dhe mësimet e nxjerra nga shkollat model të kontribuojnë në kuptim më të thellë të qasjeve të ndryshme ndaj integrimit etnik;
  • Zhvillimit të modeleve të shkollave të integruara që do të përdoren brenda sistemit arsimor dhe në mënyrë më efikase do të shtrihen në shkollat e tjera fillore dhe të mesme në zonat etnikisht të përziera;
  • Rritjes së integrimit të nxënësve në shkollat e përzgjedhura në aktivitetet jashtë mësimor dhe potencialisht, në aktivitet mësimor;
  • Rritjes së bashkëpunimit mes mësimdhënësve dhe prindërve me prejardhje të përzier etnike;
  • Rritjes së numrit të shkollave / komunave që integrojnë korpuse të nxënësve etnikisht të përzier.

Komponenti 3 do të zbatohet nga projekt partneri  i PINA Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjen e Konflikteve  (QSNJZK).