Sunday, April 22, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

USAID- Projekti për integrim ndëretnik në arsim (PINA)

Data e fillmit :

Dhjetor 2011

Kohëzgjatija:
Katër vite (dhjetor 2011- dhjetor 2015 )

Buxheti i projektit:
$ 5,200,000

E përkrahur nga :
Agjensioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar  (USAID)

Implementuesi: 
Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) në bashkëpunim me disa OJQ të tjera

 

Objektivat:
Të vetëdijësoj dhe të ofroj trajnime mbi diversitetin, asistencën teknike, të oforj nxitës për bordet e shkollave, drejtorët, mësimdhënësit dhe zyrtarët administrative , në përkrahje të integrimit ndëretnik në arsim.

Objektivat parësore: 
Shkollat fillore dhe të mesme, duke përfshirë nxënësit, mësimdhënësit, drejtorët, antarët e bordit të shkollave, prindërit dhe komunitetet lokale.

Kopmonentat:

Fushatë ndërgjegjësimi –  Ngren vetëdijen për rëndësinë e integrimit ndëretnik dhe pse ai është qenësore për stabilitetin e ardhshëm të Maqedonisë dhe hyrjen e saj në Bashkimin Evropian. Ndërton opinion publik mbi integrimin ndëretnik në arsim dhe qëllimin bazë të tij për t’u siguruar të gjithë fëmijëve në Maqedoni arsim cilësor.
Ndërtimi i kapaciteteve për menaxhuesit e shkollave dhe mësimdhënësit:  – Ju ofron  mësimdhënësve, menaxhuesve të shkollave dhe bordeve të shkollave aftësitë e nevojshme për punë në mjedise multietnike, si të ndihmojnë në parandalimin e ndarjeve në linja etnike nëpër shkollat e tyre si dhe për krijimin e kushteve për promovim të integrimit ndëretnik.
Shkollat model : – Ofron qasje holistike dhe intervenime intesive në disa shkolla të përzgjedhura. Shkollat model do të ofrojnë shembuj për praktikë të mirë dhe mësime të mësuara dhe do të kontribuojnë në një kuptim më thelbësor në qasje nga më të ndryshmet ndaj integrimit ndëretnik.
Ofrimi i nxitësve për shkollat dhe komunitetet: – Ju ofron shkollave mundësi për renovim si një nxitës për të qenë pjesë e aktiviteteve ndëretnike. Të asistojnë këto komunitete duke përmirësuar infrastrukturën dhe mjedisin mësimor të shkollave të tyre, duke përfshirë edhe të siguruarit që këto shkolla të jenë të përshtatshme edhe për personat me aftësi të kufizuara. Kjo komponentë është e financuar nga Departamenti i Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara / EUCOM (1.2 milion dollar nga buxheti i përgjithshëm i projektit).

 

Informacione për kontakt:

Kontakte në USAID:
Lela Jakovlevska, AOTR. ljakovlevska@usaid.gov
Kontakt në QMEQ: 
Nebojsha Mojsoski, krye-kordinator i PINA, nmojsoski@mcgo.org.mk