Sunday, April 22, 2018
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Shkollat e zgjedhura në kuadër të komponentit të tretë: shkolla model

Këshilli për zgjedhje, i krijuar për nevojat e zgjedhjes së shkollave model, i përbërë prej përfaqësuesve nga institucione të ndryshme si: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Byroja për Zhvillim të Arsimit, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim, OSBE, UNICEF, Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar dhe Qendra për të Drejta të Njeriut dhe Zgjidhje të Konflikteve, pas shqyrtimit themelor dhe vlerësimit të pavarur të 72 aplikacioneve të arritura nga shkolla fillore dhe të mesme, dhe duke marrë parasysh kritere të ndryshme si: komune të ndryshme, numër i nxënësve, gjuhë mësimore të përfshira, motivimi për punë, potencialet me të cilat disponojnë shkollat etj., mori vendim për të kyçur shkollat në vijim në projektin e USAID-it për arsim të integruar ndëretnik :

SHKOLLA MODEL TË ZGJEDHURA

Emri i shkollës Komuna
SHF „Brtastvo Edinstvo“ Ohër
SHF „Sande Shterjoski “ Kërçovë
SHMGN „Zdravko Cvetkovski “ Karposh, Shkup
SHMEK „Gostivar “ Gostivar

 

Në lidhje me shkollat një-gjuhësore që konkurruan për shkolla model në partneritet, për shkak të numrit të vogël të aplikacioneve këshilli nuk mund të vendoste me konsensus dhe për atë arsye u pru vendim që konkursi të përsëritet, por pas një kohe të caktuar, gjatë së cilës do të fitohen përvoja nga puna në shkollat e zgjedhura paraprakisht. Konkursi i ri do të shpallet me paralajmërim paraprak.