Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim pë mirëmbajtjen e shkollës për për të përmirësuar ambientin mësimor

Duke ndjekur praktikën e vitit pilot, kur edhe u mbajtën shumë trajnime  për mirëmbajtjen e shkollave, të njëjtat sivjet mbahen edhe për pjestarët e ekipeve renovuese shkollore nga njëmbëdhjetë shkollat e përzgjedhura për tu renovuar gjatë vitit 2013. Në çdonjërën nga 11 shkollat e renovuara janë formuar ekipe renovuese shkollore, të përbëra prej pesë antarëve që përfaqësojnë stafin shkollor, prindërit, bordin e shkollës , komunën dhe komunitetin lokal.

Trajnimet u mbajtën në përiudhën Prill- Maj të këtij viti.  Sesionet ishin të shpërndara në dy ditë e gjys trajnim, dhe gjithsej në trajnim kishte 176 pjesëmarës. Drejtorë shkollash, stafi teknik, mësimdhënës, prindër, përfaqësues të komunave dhe komuniteti lokal, përmirësuan njohuritë e tyre në lidhje me determinimin e nevojave për renovim në shkollë dhe cilët gjëra janë prioritare, për përgatitjen e planit të mirëmbajtjes si dhe buxhetit për atë, si dhe planifikimin e evenimenteve për rritje të fondeve.  Përmes prezentimit interaktiv, punës praktike dhe diskutimeve në grupe , antarët e ekipeve renovuese shkollore ndanë përvojat e tyre dhe i përmirësuan të njëjtat.

Këto trajnime rezultuan me aplikacione të përgatitura të cilat u dërguan deri tek projekti.  Në aplikacione ekipet renovuese shkollore kanë përzgjedhur prioritetet në lidhje me renovimin në shkollat e tyre dhe kanë planifikuar se si të renovojnë shkollën në bashkëpunim me projektin , komunën, vetë shkollën , prindërit dhe komunën. Në periudhën e ardhshme në çdo njërën nga njëmbëdhjetë shkollat do të organizohet sesion mentorues me qëllim që të ndihmohet shkolla për përmirësimin e mëtutjeshëm të punës së tyre në lidhje me mirëmbajtjen e paisjeve shkollore.  Nga puna e përmirësuar e ekipeve renovuese shkollore dhe përmirësim i mirëmbajtjes së paisjeve shkollore do të përfitojnë gjithsej 9162 nxënës dhe 890 mësimdhënës.