Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim për mësimdhënësit e shkollave model mbi implementimin e puntorive multikulturore dygjuhësore

Trajnimi tre ditor mbi implementimin e puntorive multikulturore bilinguale mblodhi se bashku njëzet e gjashtë mësimdhënës nga shkollat model, të cilët u trajnuan dhe pajisën me njohuri mbi metodologjitë e reja për implementim të puntorive multikulturore nëpër shkolla. 

Trajnimi u organizua mes datës 4 dhe 15 dhejtor 2012, në Shkup dhe u mbajt nga ana e trajnuesve të Qendrës për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjedhjen e Konflikteve ( QDNJZK).

Pjesa e parë e trajnimit ju mundësoi pjesëmarësve të njoftohen me konceptin e multikulturalizmit dhe implikimin e tij në kontekstin shoqëror dhe në vetë shkollat. Hipoteza mbi kontaktet, psh. nevoja e komunikimit të vazhdueshëm mes nxënësve që përodrin gjuhë të ndryshme gjatë dhënies së instruksioneve dhe ndikimi i kësaj në kontekstin shkollor, kjo gjë u diskutua deri në detaje si një rekuizitë bazike për të patur integrimi ndëretnik në arsim.  

Mësimdhënësit gjithashtu morën pjesë në dy puntori multikulturore [1] , të përcjellura me diskutim dhe prezentim mbi specifikat e mbajtjes së puntorive multikulturore dygjuhësore dhe përfitimet nga ato.

Në pjesën e dytë të trajnimit, shtatë grupe performuan puntori multikulturore simulative , derisa mësimdhënësit tjerë bënin rolin e nxënësve. Çdo puntori simulative u përcoll me procesin e dhënies së informatave kthyese ; fillimisht performuesit e më pastaj dhe pjesëmarësit tjerë dhe gjithashtu edhe stafi i trajunesve jepte këndvështrimin e tyre se çka ishte mirë dhe çka mund të bëheshte ende më mirë. Ky proces i ndihmoi pjesëmarësit që të bëhen më sensitiv në lidhje me puntoritë multikulturore dhe mënyrën se si ato janë të performuara. Kjo shërbeu me qëllim të përforcimit të aftësive pjesëmarësve duke i’u dhënë këshilla  se si të jenë më të suksesshëm në implementimin bilingual të puntorive. Në fund të trajnimit pjesëmarësve i’u është dhënë udhëzime si si bëhet ndarja e grupeve, planfikimi i aktiviteteve dhe si ti raportojnë aktivitetet e implementuara.  Pritet që të gjitha grupet në çdo model shkollë të implementojnë puntoritë multikulturore në gjys vejtorin e dytë shkollor.

 

 

 [1] Puntoria është krijuar nga ana e stafit të QDNJZK sipas progarmit “Child Friendly Schools” të UNICEF-it