Wednesday, August 12, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Zëri i të rinjve përmes debatit publik në Kumanovë

Projekti I USAID për integrim ndëretnik në arsim I implementuar nga Qendra maqedone për arsimim civil organizoi debatin publik në tezën „ Objektet e ndara në bazë etnike (nuk) e pengojnë integrimin”. Evenimenti publik është pjesë e ciklit të debateve të ashtuquajtura “ Debate për integrim në shkolla”. Klubet debatuese si pjesë e projektit do të organizojnë 8 debate në komunat : Shtip, Kërҫovë,Kratovë, Kumanovë, Strugë, Ҫair, Qendër dhe Veles.

Debati Publik u realizua në Komitetin e Kuamanovës ku morrën pjesë profesorë, nxënës dhe qytetarë.
Në Kumanovë debatuesit të ndarë në ekipin afirmativ dhe negativ ishin të vënduar në pozicionin të mendojnë për rolin e shkollës si shtyllë kyҫe e bashkjetesës dhe sa ata na mësojnë të ndejkim integrimin në shoqërinë tonë. Me argumentet bëhet analizë afatgjate ashtu edhe afatshkurte për të na mundësu ta shikojmë gjendjen të cilën gjindemi por edhe do të na mundësojë hapësirë për të diskutuar për zgjidhje eventuale. Moment kyҫ është ajo që debatet për integrmin e shkollave ngrisin vetëdijen për nevojën e diskutimit për kësi lloj temash por edhe drejtpërdrejt ndikon në përmiësimin e komunikimit të të rinjëve nga bashkësitë e ndryshme etnike.

„Shohim që nxënësit janë të ngarkuar me stereotipe, paragjykime në të cilën egzsiton shansë e madhe që këto gjëra të jenë të mbështetur nga nga të moshuarit, posaҫërisht profesorët dhe prindërit. Pikërisht barrierat etnike janë arsyea për ndarje në të gjitha fushat mes nacionaliteteve të ndryshme. Këtu egziston edhe mungesa e vetëkriticizmit te secili prej neve, mungesa e vetëdijes edhe te profesorët edhe te nxënësit , mungesë e trajnimeve të identifikimit të këtyre stereotipeve dhe paragjykimeve.Mendojë që mungesa e hapësirës fizike për të mësuar nxënësit në një hapësirë është një problem më margjinal se sa egsizitimi I barrierave etnike ndaj etnikumit tjetër. Pikërisht për atë arsye mendojë që këto debate janë pikënisje kyҫe për fillimin e këtyre proceseve” tha profesoresha Svetllana Ilievska

„Derisa nuk ka barabartësi të benefiteve të sistemit, pamvarësisht arsyeve, pësojnë vetë qytetarët. Qëndirmi im është se në kushte të sigurisë ekonomike, kësi soj probleme dhe konflikte nuk paraqiten. Pesonalsiht mendojë që zhvillimi ekonomik është dalje nga kjo situatë në të cilën gjindemi. Ekonomia e shëndoshë mundëson punësimin, bashkëpunimin, sinegjinë, dhe në linjë përfunidmtare ndërlidhjen e etnikumeve “ – deklaroi professor Fatri Saliu.

Anëtarët e klubit debatues muaj me radhë marrin pjesë në turne debatuese, kanë ligjerata të rregullta javore ku përfitojnë shkathtësi oratorike, rrisin shkatësitë analitike dhe shoqërohen me shokë të etniteteve të ndryshme.

Ky aktivitet është i realziuar në bashkëpunim me Forumin Edukativo-Rinor që ka për qëllim përmirësimin e kulturës nëprmejt dialogut, përforcimin e nivelit të fjalimit argumentues, shtytje të diskusionit shoqërorë në tema relevante dhe integrim të shoqërisë.