Friday, July 30, 2021

30.03 – SHF “Kiril dhe Metodij” f. Kanatllarcë, Komuna e Prilepit – Ceremonia e prerjes së shiritit…

30.03 –  f. Kanatllarcë, Komuna e Prilepit – Ceremonia e prerjes së shiritit

Më 30 Mars 2016, në orën 12:00, Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim, bashkë me Komunën e Prilepit, do ta shënojnë përfundimin e rikonstruimit të klasës dhe tualeteve, si dhe adaptimin e objektit për lexim në shkollën fillore “Kiril dhe Metodij”, f. Kanatllarcë, Komuna e Prilepit. Rikonstruimi u financua nga Qeveria e SHBA-së  përmes Komandës evropiane të SHBA-së, në kuadër të pjesëmarrjes së shkollës në projektin e USAID-