Friday, July 30, 2021

11-13.05 – Hotel Kontinental, Shkup – Trajnim për trajnues për Forum teatër metodologji…

11-13.05 – Hotel Kontinental, Shkup – Trajnim për trajnues për Forum teatër metodologi

Projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim dhe QAA Multimedia si organizatë partnere do të organizojnë trajnim për trajnues për Forum teatër në të cilën do të marrin pjesë 10 mësimdhënës nga 5 shkolla të mesme të përzgjedhura në Maqedoni. Mësimdhënësit nga secila shkollë të cilët do ta ndjekin trajnimin, do të jenë përgjegjës për zbatimin e Forum teatër punëtorive në shkollat e tyre, si dhe në shkolla të cilat gjenden në atë rajon.

Qëllimi i këtij trajnimi është zhvillimi i shkathtësive dhe profesionalizmit të përfaqësuesve të shkollave që ato më tutje të ua bartin diturinë e fituar nxënësve nga shkollave.