Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim i avancuar për trajnuesit – Integrimi Ndëretnik në Arsim për shkollat më mësim në dy-tre gjuhë

Në suaza komponentit për Ndërtim të kapaciteteve të drejtorisë së shkollave dhe arsimtarëve u zhvillua një trajnim i avancuar për master trajnues për integrimin ndëretnik në arsim në shkollat më mësim në tre gjuhë. Trajnimi u zhvillua në Shkup në 4 dhe 5 mars të vitit 2013.

Master trajnuesit morën pjesë në aktivitete praktike dhe u njoftuan më qasje të reja për përmirësim të kushteve dhe zbatim të ndryshimeve në lidhje me integrimin ndëretnik në arsim, në shkollat me mësim në dy-tre gjuhë në komunat pilot.

Master trajnuesit  përvetësuan dituri dhe kompetenca, të cilat do t’ua përcjellin ekipeve për integrim  të shkollave me mësim në dy-tre gjuhë në kuadër të komunave pilot, në mënyrë që të mund me sukses t’i implementojnë aktivitet e përbashkëta, që do të mundësojnë bashkëveprim maksimal ndërmjet nxënësve me mësim në gjuhë të ndryshme. Theks i veçantë u vë në praktikat e suksesshme të realizimit të ekskursioneve, klubeve, evenimenteve, aktiviteteve sportive dhe punëtorive multikulturore.

Përveç kësaj, master trajnuesve iu prezantuan strategji, të cilat do t’ua përcjellin ekipeve shkollore për integrim, me qëllim që të bëhen përmirësime dhe ndryshime në këta sfera të jetësh shkollore, siç është: bashkëpunimi ndërmjet arsimtarëve gjatë pjesëmarrjes në trajnime të përbashkëta për zhvillim profesional, pjesëmarrja e prindërve në planifikimin e përbashkët të aktiviteteve dhe krijimi i atmosferës së integrimit ndëretnik në shkollë.

Master trajnuesit e trajnuar do ta përcjellin  këtë dije të ekipet shkollore për integrim në gjithsej 23 shkolla me mësim në dy-tre gjuhë, nga 58 shkolla fillore dhe të mesme, që gravitojnë në komunat pilote: Butel, Tetovë, Manastir dhe Strumicë.