Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Trajnim i avancuar dedikuar trajnuesve shkollorë për integrim ndëretnik në arsim

Në korniza të aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve të menaxhamentit të shkollave dhe mësimdhënësve , nga 26 deri më 29 mars, në Shkup dhe Tetovë u mbajtën trajnime të avancuara dedikuar trajnuesve shkollor për integrim ndëretnik në arsim. Në trajnim morën pjesë antarët e ekipeve integruese shkollore nga njëzet e dy shkolla, më dy ose tre gjuhë mësimore. Numri i përgjithshëm i mësimdhënësve të trajnuar është 147.

Pjesëmarësit u familiarizuan me qasjet e reja të punës me qëllim që të përmirësojnë rrethanat dhe integrojnë ndryshime në nivel shkollore përmes implementimit të aktiviteteve të përbashkëta (klube, ngjarje sportive,etj) dhe puntorive multikulturore. Është paraparë që pjesëmarësit t’i trasferojnë njohuritë e fituara edhe tek kolegët e tyre në shkollë.

Trajnimi ishte i përbërë nga shembuj praktik të aktiviteteve të përbashkëta me nxënës, puntori multikulturore, klube të ndryshme, aktivitete sportive, evenimete, ekskurzione, bashkëpunim me prindërit, ikonografi, tabelë informuese, participimi demokratik i nxënësve, aftësi arsimore si dhe si të krijohet plani aksionar nga ana e shkollave. Trajnimi ishte një ndihmesë e madhe për pjesëmarësit ashtu që njohuritë e fituara do t’i shfrytëzohen si  mjet ndihmës për mësimdhënësit  tjerë që do të vijnë.