Monday, February 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Puntori për profesorëve të Fakulteteve Pedagogjike , për njoftimin me konceptin e integrimit ndëretnik në arsim

Me qëllim që të inicohet procesi i integrimit të konceptit të integrimit ndëretnik në arsim në arsimin e lartë, në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëri e integrmit ndëretnik në sistemin arsimor, më 30 dhe 31 gusht në Dojran u mbajt puntori me profesorë nga universitete publike, të fakulteteve për mësimdhënës të ardhshëm : Fakulteti Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski” – Manastir, Fakulteti i shkencës arsimore “Goce Delcev”- Shtip, Fakulteti Filozofik nga Univerziteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë dhe fakulteti i Gjuhëve , kulturës dhe komunikimit pranë Universitetit të Evropës Juglindore, si universitet privat nga Tetova.
Në këtë puntori ishin të prezentuara objektivat dhe aktivitete e PINA-s , ndërsa pjesëmarësit ishin të njoftuar gjithashtu me metodologjinë dhe metodat për promovimin e integrimit ndëretnik nëpër shkolla. Pjesmarësit ishin profesor që mbajnë lëndë me tema nga fusha e edukimit multikulturor, të cilat janë të përshtatshme për të integruar konceptin e integrimit ndëretnik dhe ngritjen e vetëdijes, qëndrimit pozitiv dhe përmirësimin e aftësive të mësimdhënësve të ardhshëm.
Profesorët kishin mundësi të diskutojnë pikvështrimet dhe përvojat e tyre, dhe mënyrën se si ato prezentojnë konceptin ndërkulturor gjatë orëve akademike të tyre dhe si ato ndikojnë në nëdrtimin e kompetencave ndërkulturore tek studentët e tyre- mësimdhënësit e ardhsëm.
Puntoria rezultoi me interes të ritur tek fakuktetet, rreth burimeve dhe vetë aplikimin e konceptit për të promovuar integrimin ndëretnik në arsim.